Post Details

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid: de regeling?

Indien een werkgever verwacht minimaal 20% omzetverlies te hebben als gevolg van het coronavirus. Dan kan de werkgever voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. De uitvoering  van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) moet nog definitief worden uitgewerkt. De regeling wordt zo spoedig mogelijk opengezet. De NOW vervangt de huidige regeling werktijdverkorting.

Per wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de nieuwe regeling?

De uitvoering van de regeling moet nog verder uitgewerkt worden. Indien de regeling definitief is uitgewerkt, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.  Zodra de regeling opengezet wordt, geldt deze met terugwerkende kracht voor omzetderving vanaf 1 maart 2020.

Wat zijn de voorwaarden van de nieuwe regeling?

In hoofdlijnen ziet het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid er als volgt uit:

  1. De werkgever verwacht minimaal 20% omzetverlies met ingang van 1 maart 2020.
  2. De aanvraag betreft een periode van drie maanden. Eenmalige verlenging met nog eens drie maanden is mogelijk.
  3. De regeling richt zich zowel op medewerkers met een vast als een flexibel contract, zoals oproepovereenkomsten.
  4. Gedurende de periode waarvoor de werkgever een aanvraag NOW doet, mag de werkgever geen ontslag indienen voor de werknemers op basis van bedrijfseconomische gronden.
  5. De hoogte van de tegemoetkoming via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid is afhankelijk van de verwachte omzetdaling. Bij 100% omzetverlies ontvangt de werkgever een tegemoetkoming van 90% van de loonkosten, bij 50% omzetverlies is dit 45% en bij 25% omzetverlies 22,5%.
  6. Na aanvraag verstrekt UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Het werkelijke omzetverlies wordt achteraf vastgesteld.

De werkgever heeft werktijdverkorting aangevraagd, maar nog geen antwoord ontvangen

De werkgever moet in dit geval wachten. De eerder ingediende aanvraag voor werktijdverkorting wordt automatisch overgeheveld en afgehandeld als een aanvraag voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Mogelijk wordt extra informatie bij de werkgever opgevraagd.

Geldt de werktijdverkorting nog?

De regeling werktijdverkorting is stopgezet.

De werktijdverkorting is al toegekend. Blijft deze toekenning van kracht?

Deze blijft van kracht. Indien de werkgever na de eerste periode echter gebruik wilt maken van een verlenging, dan zal dit plaatsvinden onder de nieuwe regeling NOW.

Als laatste mogelijke vragen van uw werknemers en de daarbij behorende antwoorden:

1. Behoud ik mijn salaris?
Ja, de werkgever moet het volledige salaris doorbetalen.

2. Loopt de nieuwe regeling via een WW-uitkering en heeft dit invloed op een eventuele toekomstige WW-uitkering?
Nee, de nieuwe regeling heeft niets meer met WW te maken. De werknemer teert dus niet in op een eventuele toekomstige WW uitkering

3. Moet de werknemer werken?
Ja, in overleg met de werkgever worden er afspraken gemaakt over de werkzaamheden.

4. Kan ik ontslagen worden tijdens de NOW?
De werkgever kan mij niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Wel kan het contract voor bepaalde tijd worden beëindigd (zie punt 5).

5. Wat gebeurt er als mijn contract afloopt tijdens de NOW?
De werkgever hoeft je contract niet te verlengen.

6. Waarom krijgt mijn werkgever een deel van onze loonkosten vergoed?
Om de omzetdaling te compenseren waardoor de werkgever niemand hoeft te ontslaan.

7. Onder de eerdere regeling (werktijdverkorting) was er discussie over de loonaanvulling en het opsouperen van de WW-rechten, is dit nu niet meer het geval?
Dat klopt!

8. Ik werk vanuit huis. Hoe zit dit met de reiskosten?
In beginsel is de werkgever niet verplicht om de vaste reiskosten door te betalen indien deze niet worden gemaakt.  De wet kent geen regeling voor reiskosten. Als in de arbeidsvoorwaarden of cao staat dat de werkgever de reiskosten moet blijven vergoeden, dan moet de werkgever dit wel blijven doen. Is er niets geregeld, dan is de werkgever niet verplicht deze door te betalen.

9. Ik heb voor de maand april drie weken vakantie ingepland staan. Deze zijn door de werkgever eerder geaccordeerd. Ik wil deze intrekken. Kan dat?
Nee, intrekking kan niet eenzijdig door de werknemer worden geregeld. Dit zal in onderling overleg moeten gebeuren met de werkgever. Indien de werkgever zich op het standpunt stelt dat de vakantie gewoon opgenomen moet worden, dan zal de werknemer zich aan deze richtlijn moeten houden.

10. De werkgever wilt het uitbetalen van het vakantiegeld in de maand mei 2020 uitstellen. Mag dit?
Nee, dit mag niet eenzijdig door de werkgever worden bepaald. Dit mag alleen in overleg en toestemming van de werknemers.

Wij hopen dat wij u met bovenstaande voldoende hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met ons kantoor 0161 – 432358.